Ürünlerimiz

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Kurumların ve işletmelerin iş süreçlerini kâğıt ortamında yürütmeleri, iş gücü ve zaman kaybına, bilgi ve belgeye erişim sorunlarına, evrak kayıplarına, iş süreçlerinde aksamalara, arşiv ve saklama zorlukları gibi sorunlara sebep olmaktadır. İş Teknoloji bünyesinde gelişmiş Teknolojiler ve sağladığı imkanlar ile kurumlara bu tür sorunların çözümünde en etkin ve ekonomik çözümler sunulmakta, daha verimli ve daha aktif iş süreçleri hayata geçirilerek bilgi ve belgenin gerçek anlamda yönetilmesi sağlanmaktadır.

İş Teknoloji EBYS ürünü Kurum, Kuruluş ve Şirketlerin iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların/belgelerin güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan, web tabanlı, konfigüre edilebilir, esnek mimari ve diğer uygulamalarla kolay entegre olabilen, e-imza, mobil imza ve mobil uygulama destekli bir çözüm paketidir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili kanun ve yönetmeliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz;

• Standart Dosya Planı
• 2005/7 Başbakanlık Genelgesi
• 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete
• Elektronik Belge Standartları
• 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
• 16 Temmuz 2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazete
• Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları
• 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 28 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete
• Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2001)
• Resmî Gazete, Sayı: 24487, 08 Ağustos 2001
• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
• Resmî Gazete, Sayı: 29255 02 Şubat 2015
• KEP Yönetmeliği 25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete
• Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik (2004)
• Resmî Gazete, Sayı: 25445, 27 Nisan 2004
• Elektronik İmza Kanunu (2004)
• Resmî Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu